Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

39.131

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.196

Hình sự

12.601

Dân sự

23.080

Hôn nhân và gia đình

160

Kinh doanh thương mại

110

Hành chính

162

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

822

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv