Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

34.310

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.969

Hình sự

10.768

Dân sự

20.512

Hôn nhân và gia đình

131

Kinh doanh thương mại

101

Hành chính

159

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

670

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv