Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

40.309

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.255

Hình sự

13.094

Dân sự

23.657

Hôn nhân và gia đình

163

Kinh doanh thương mại

110

Hành chính

165

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

865

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv