Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

28.799

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.695

Hình sự

8.752

Dân sự

17.445

Hôn nhân và gia đình

103

Kinh doanh thương mại

87

Hành chính

148

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

569

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv