Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

29.708

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.727

Hình sự

9.034

Dân sự

18.026

Hôn nhân và gia đình

103

Kinh doanh thương mại

87

Hành chính

148

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

583

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv