Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

39.589

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.223

Hình sự

12.785

Dân sự

23.293

Hôn nhân và gia đình

163

Kinh doanh thương mại

110

Hành chính

162

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

853

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv